شرایط و سیاست حفظ حریم خصوصی

شرایط

قوانین وبسایت لایڪ ارزون✔

 

استفاده ـ‌ے شما از سرویس هـاے این سایت بہ منزلہ پذیرفتن تمامے قوانین این وبسایت مے باشد.

✅ڪاربر موظف است قبل از خرید تمام توضیحات مرتبط با سرویس را مطالعہ ڪند و آگاهـے ڪامل نسبت بہ خرید خود داشتہ باشد

✅ڪاربر موظف است قبل از ثبت سفارش از عمومے بودن صفحهـه ے خود اطمینان حاصل ڪند و بہ هـیچ عنوان صفحہ مورد نظر خصوصے یا پرایویت نباشد.

✅ڪاربر نباید تا زمانے ڪہ سفارش در پنل لایک ارزون تمام نشدہ از سرور دیگرے از پنل ما یا از پنل هـاے دیگر سفارش ثبت ڪند چون اگر مشڪلے پیش آید نمے توان ڪار خاصے انجام داد و مبلغ قابل برگشت نیست.

✅بہ دلیل اتوماتیڪ بودن سرویس هـا مسئولیت محتواے صفحات اجتماعے ڪہ ما بہ آنهـا خدمات مے دهـیم بہ عهـدہ ما نمے باشد.

✅اگر پیج یا ڪانالے ڪہ در سایت لایـک ارزون ثبت سفارش مے ڪند محتواے مجرمانہ و خلاف قوانین جمهـورے اسلامے داشت بدون پاسخ گویے بہ سفارش دهـندهـ، بہ پلیس فتا گزارش دادہ مے شود.

✅ڪاربر گرامے حتما شمارہ موبایل و ایمیل صحیح خود را وارد ڪنید تا در صورت وجود هـرگونہ مشڪل بہ راحتے ارتباط با شما انجام شود.

✅بہ دلیل زیاد بودن سفارشات نهـایتا تا 72 ساعت بعد از سفارش قابل پیگیرے مے باشد و اگر سفارشے بیشتر از 72 ساعت گذشتہ باشد قابل پیگیرے نمے باشد.

شرایط و خط مشے رازداری

مقررات

قوانین ڪلے (مورخ 1401/10/10)

✅تمامے ڪاربران با خرید خود ڪلیہ این قوانین را تایید ڪردہ و قبول ڪردہ اند. سایت رسمے لایـک ارزون اعلام نمودہ و ڪلیہ افراد موظفند آن را بپذیرند. در صورت عدم آگاهـے فرد بدین معنا مے باشد ڪہ او ڪلیہ قوانین جدید را پذیرفتہ است و هـر گونہ مسئولیت یا بروز مشڪل در صورت بے توجهـے بر عهـدہ خود فرد مے باشد.

✅افراد موظفند براے پیگیرے هـا و پشتیبانے هـاے بعدے ڪد پیگیرے از قسمت تیڪت پشتیبانے خود را ارائہ دهـند.

✅واریز وجہ فقط از طریق سایت رسمے لایڪ ارزون انجام مے پذیرد و در صورت عدم توجہ بہ این مورد ڪلیہ مسئولیت و عواقب آن برعهـدہ خود فرد مے باشد.

⛔عودت وجہ بعد از افزایش اعتبار امڪان پذیر نیست.

 ✅در صورت واریز وجہ بہ صورت اشتباهـے تا قبل از ۲۴ ساعت و توافق مجموعہ لایڪ ارزون با آن، 10 الے 30 درصد از هـزینہ ڪل پرداختے ڪسر و مابقے بہ هـمان شمارہ ڪارت و حساب بانڪے مشترے ڪہ واریز انجام دادہ عودت دادہ خواهـد شد لذا حتما قبل از خرید دقت ڪافے داشتہ باشید و ڪلیہ سوالات خود را از طریق تیڪت پشتیبانے بپرسید.

⛔ ڪلیہ مشڪلات و عواقب پرداخت هـا و خرید هـاے خارج از وب سایت لایڪ ارزون برعهـدہ مشترے مے باشد و مجموعہ هـیچ گونہ مسئولیتے در قبال آن نخواهـد داشت و ڪلیہ مسئولیت در صورت خرید یا توجہ بہ افراد ثالث و خارج از وب سایت بر عهـدہ خود فرد مے باشد. تنهـا وب سایت رسمی، وب سایت لایک ارزون بودہ و دیگر وب سایت هـا براے فروش یا پشتیبانے مستقیم معتبر نخواهـد بود

⛔در صورت مشاهـدہ و شناسایے افراد سودجو (مشهـود بر ڪلاهـبرداری)، ڪہ در سایت لایڪ ارزون فعالیت مے ڪنند حساب ڪاربرے ایشان مسدود خواهـد شد و سریعا از طریق وڪیل شڪایت بہ پلیس فتا ارجاع دادہ مے شود.

⛔هـیچ گونہ خدمات و پشتیبانے در فضاهـاے مجازے ارائہ نمے گردد و تنهـا راہ پشتیبانے رسمے و فروش از طریق وب سایت مے باشد. در صورت بروز مشڪل هـیچ گونہ پیامڪ و یا صحبتے از جانب و یا بہ شمارہ هـاے فروش سایت رسمے لایڪ ارزون مورد استناد نمے باشد. فقط و فقط تیڪت مورد استناد و رسمے مے باشد لذا پیشنهـاد میگردد جهـت تعامل رسمے با مجموعہ حتما تیڪت ارسال ڪنید.

 نڪتهـ: تنهـا راہ ارتباطے مجموعہ لایڪ ارزون و مشتریان از طریق وب سایت بہ صورت تیڪت مے باشد.و از طریق پشتیبانی تلگرام یا واتسپ تنها با شماره ی 09176151882

 نڪتهـ: جهـت ارتباط با پشتیبانے در ساعات غیر ڪارے از طریق ارسال تیڪت در سایت با پشتیبانے در تماس باشید.

✅تازمانے ڪہ برنامہ هـاے اجتماعی، پیام رسان هـا و دیگر نرم افزار هـاے فضاے مجازے فعالیت دارند و سیاست هـاے مربوطہ را تغییر ندادہ اند ڪلیہ خدمات هـمیشہ فعال خواهـند بود. اما در برابر تغییرات سیاست هـاے این نرم افزارهـا مجموعہ لایڪ ارزون هـیچ گونہ مسئولیتے در قبال آن نداشتہ ولے تیم فنے و تخصصے سعے در بهـبود و بہ روز رسانے سرویس هـا را خواهـند داشت اما موظف بہ آن نمے باشند.

⛔استفادہ از نام و لوگو لایڪ ارزون، ڪاملا غیرقانونے بودہ و پیگرد قانونے دارد.

✅ نڪتہ : ڪلیہ افرادے ڪہ بہ نام مجموعہ لایڪ ارزون فعالیت دارند فقط نقش تبلیغاتے داشتہ و فروش فقط در وب سایت مے باشد در غیر اینصورت افراد تحت پیگرد قانونے قرار خواهـند گرفت.

✅مجموعہ لایڪ ارزون هـمڪارے ڪامل با مراجع ذے صلاح خواهـد داشت و تابع قوانین داخلے جمهـورے اسلامے ایران مے باشد لذا از ڪلیہ مشتریان خواهـشمندیم ڪلیہ قوانین را رعایت بفرمایند تا فعالیت سالم و مناسبے در فضاے مجازے داشتہ باشند.

⛔در صورت ثبت هـرگونہ سفارش با محتواے غیر اخلاقی، سیاسی، ضد اجتماعے و مواردے از این قبیل سفارش شما بدون بازگشت وجہ بہ حالت تعلیق در خواهـد آمد و بہ صورت مخفیانہ توسط مراجع ذے صلاح تحت پیگرد قرار مے گیرند.

⛔بہ اشخاصے ڪہ موازین اخلاقے و اجتماعے را رعایت نڪنند و بصورت توهـین امیز یا خصمانہ یا تهـدید آمیز برخورد ڪنند هـیچ گونہ خدماتے ارائہ نخواهـد شد ولے سفارش هـاے ایشان انجام خواهـند گرفت و تنهـا خدمات پس از فروش فرد مورد نظر قطع خواهـد شد.

⛔افرادے ڪہ در فضاے مجازے وب سایت هـا علیہ مجموعہ لایڪ ارزون فعالیت و تلاش ڪنند تحت پیگرد قانونے قرار خواهـند گرفت.

⛔هـرگونہ نفوذ و حملات دیداس بہ مجموعہ بایڪ ارزون غیر شرعے و غیر قانونے بودہ و توسط مراجع ذے صلاح تحت پیگرد و مجازات و پرداخت غرامت قرار خواهـد گرفت.

⛔مجموعہ لایڪ ارزون هـیچ گونہ مسئولیتے در قبال نحوہ و نوع استفادہ از خدمات خود توسط مشتریان ڪہ براے خودشان فروش دارند، را ندارد.

⛔مجموعہ لایڪ اررزون در هـرزمانے ڪہ صلاح بداند هـدایا و پڪیج هـاے تشویقے و تخفیفاتے بہ مشتریان خود ارائہ میڪند و هـیچ گونہ وظیفہ یا مسئولیتے در این خصوص نخواهـد داشت.

✅مجموعہ لایڪ ارزون مے تواند بنا بہ تشخیص و بہ هـر دلیل سفارش را لغو ڪند و از انجام سفارش خوددارے ڪند.

⛔در صورتے ڪہ مشڪلاتے نظیر تحریم ایران توسط شرڪت هـاے تولید ڪنندہ و یا از ڪار افتادن خدماتے ڪہ سرویس دهـندہ بہ مشترے ارائہ مے دهـد، ایجاد گردد، این مورد بر عهـدہ مسئولین شرڪت تولید ڪنندہ خارجے مے باشد و مسئولیتے متوجہ مجموعہ لایڪ ارزون نخواهـد بود.

⛔✅در صورتے ڪہ طے عملیات بانڪے اختلالے رخ دهـد و تراڪنش ناموفق باشد، اگر از حساب خریدار مبلغے ڪسر گردد این مبلغ نهـایتا ظرف 72ساعت پس از تراڪنش بہ حساب خریدار برگشت دادہ مے شود، شایان ذڪر است در این حالت بہ دلیل اینڪہ پول از حساب خریدار ڪسر مے شود ولے بہ حساب فروشندہ واریز نمے شود، فروشندہ تعهـدے نسبت بہ خریدار براے تحویل محصول و یا برگشت وجہ ندارد، در این حالت خریدار باید منتظر بماند تا اصلاحیہ عملیات بانڪے انجام شود و چنانچہ خریدار براے دریافت محصول تعجیل داشتہ باشد باید عملیات خرید جدیدے ثبت ڪند و سپس منتظر برگشت وجہ از سوے بانڪ باشد.

✅ڪلیہ ے عملیات خرید در پنل لایک ارزون مشمول قوانین جارے تجارت الڪترونیڪ مے باشد.

⛔بعد از ثبت سفارش امڪان لغو آن وجود ندارد و هـزینہ اے عودت دادہ نخواهـد شد.

✅تغییر قیمت سرویس هـا امرے طبیعے هـست ڪہ با توجہ بہ نواسانات ارزے و هـزینہ هـاے پرداختے از سمت فالووران رخ خواهـد داد. مجموعہ هـموارہ تلاش مے ڪند قیمت هـا را ثابت نگہ داشتہ و حتے در صورت امڪان ڪاهـش دهـد ولے هـیچ گونہ وظیفہ یا مسئولیتے در این خصوص نخواهـد داشت. نمایندگان موظف هـستند ڪہ اطلاعیہ هـا را دنبال ڪنند و در صورت تغییر قیمت، آن را براے سایت خود اعمال ڪنند.

✅ثبت سفارش بہ منزلہ آن است ڪہ خریدار شرایط بالا را مطالعہ نمودہ و آنهـا را پذیرفتہ است و حق اعتراض را از خود سلب مے نماید

سیاست حفظ حریم خصوصی

سیاست حفظ حریم خصوصے (شرایط)

✅مجموعہ لایڪ ارزون براے انجام سفارش بہ رمز و اطلاعات شخصے شما نیاز ندارد.

✅با توجہ بہ محدودیت در تعداد سفارش، درخواست خود را ثبت ڪردہ و پس از تڪمیل شدن آن مجدد سفارش ثبت ڪنید. (فرضا براے یڪ پیج اینستاگرام پشت سر هـم سفارش ثبت نڪنید)

✅در صورتیڪہ براے پیج، ڪانال و یا دیگر موارد، در سایت دیگرے سفارشے ثبت ڪردہ اید، منتظر بمانید تا تڪمیل گردد سپس در لایڪ ارزون سفارش خود را ثبت ڪنید.

✅در صورتیڪہ در پنل لایڪ ارزون سفارش ثبت ڪردید باید منتظر باشید تا وضعیت سفارش بہ یڪے از 4 حالت : لغو، ناقص، تڪمیل تغییر یابد سپس در دیگر سایتهـا اقدام بہ ثبت سفارش براے خود ڪنید.

✅تضمینے براے عدم ریزش و جبران آن وجود ندارد و این موارد مربوط بہ پیامرسان (اپلیڪیشن) خواهـد بود و هـمچنین هـزینہ اے عودت دادہ نخواهـد شد البتہ در توضیحات بعضے سرویس هـا نوشتہ شدہ ڪہ داراے جبران ریزش هـستند.

✅در صورتیڪہ سفارشے لغو و یا بہ طور ڪامل انجام نشود، هـزینہ آن بہ صورت اتوماتیڪ بہ حساب ڪاربرے شما واریز خواهـد شد.

⛔سفارش هـایے ڪہ اڪانت آنهـا (اینستاگرام و یا سایر برنامہ هـا) در حالت خصوصے است و یا آیدے خود را تغییر دادند، لغو شدہ و هـزینہ اے عودت دادہ نخواهـد شد.

⛔✅هـر زمانے ڪہ مدیریت تشخیص دهـد مے تواند حساب ڪاربران مشڪوڪ و غیر عادے را جهـت جلوگیرے از تخلف غیر فعال و یا در صورت لزوم حذف نماید.

این ڪار بدون اطلاع قبلے انجام خواهـد شد!

در پایان امیدواریم ود محیطے امن بسترے رو فراهـم ڪنیم جهـت پیشبرد هـرچہ بهـتر اهـداف جمعیمون 

تمام ااعضایہ پنل لایڪ ارزون شبانہ روز امادہ ے بهـتر شدن خدمات بہ تمامے شما ڪادبران خوب خود هـستند.